Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Mella
Mella
Mella
Strach nie ma sensu. Powstrzymuje cię, kiedy powinnaś najmocniej przeć do przodu. I istnieje tylko w twojej głowie. Możesz się nienawidzić za to, że się boisz, ale w ten sposób w dalszym ciągu pozwalasz strachowi kontrolować swoje życie. Nie jesteś już tym zmęczona? To nigdy nie przestanie ciągnąć cię w dół.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Mella
0990 ac26
Reposted fromlittlefool littlefool viawisniowysad wisniowysad
Mella
7546 6866
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaselsey selsey
Mella
5927 6981
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 08 2015

Mella
8210 5a9c
Reposted fromlittlefool littlefool viaamelinowa amelinowa
Mella
Jak na mój gust, potrzeba mi znów Twoich ust
— Jamal
Reposted fromthesmajl thesmajl viakarr4mba karr4mba
Mella
0202 cec6 500
Brugge
Reposted frompeper peper viaumierajstad umierajstad
8658 c52e
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaselsey selsey
Mella
3559 ce63
Reposted fromjacie jacie via100suns 100suns
Mella
Mella
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viawhoever whoever
Mella
3748 b97b
Reposted fromlittlefool littlefool viawhoever whoever
Mella
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawhoever whoever
Mella
Mella
Mella
8155 7e45
Mella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl