Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2018

Mella
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaperfectsense perfectsense
Mella
Mella
9152 ba07
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaperfectsense perfectsense
Mella
Mella
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viaeternaljourney eternaljourney
Mella
Mella
Bezsenność to ciemna strona wyobraźni.
— Delphine De Vigan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Mella
Mella
Yosemite National Park
Mella
8961 7c6a
Mella
Mella

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Mella
8757 09db
Mella
1819 2e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney
Mella
Mella
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea viaeternaljourney eternaljourney
Mella
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viaeternaljourney eternaljourney
Mella
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaolakocie olakocie
Mella
4833 c904
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl